db_mysql: database URL supports IPv6 address as hostname